monitor wmo, participatiewet en jeugdwet Oegstgeest
18-08-2020 - 11:30
foto jeugd oegstgeest

In 2016 zijn we in de gemeente Oegstgeest gestart met een monitor. Jaarlijks voeren we een meting uit naar het gebruik van sociale en zorgvoorzieningen in de gemeente. Om het gebruik in perspectief te plaatsen, maken we steeds vergelijkingen met een viertal benchmarkgemeenten, te weten Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten. Op dit moment voeren we de vijfde meting uit. We verwachten dat het rapport met bevindingen begin september klaar is.

monitor erfgoedlijnen
13-08-2020 - 16:03
foto amfoor

De provincie Zuid-Holland zet in op het beschermen, benutten en beleefbaar maken van erfgoed. Daarbij worden zeven zogenaamde erfgoedlijnen onderscheiden. Dit zijn cultuurhistorisch-ruimtelijke structuren, die kenmerkend zijn voor de identiteit van de provincie. In opdracht van het provinciaal bestuur monitoren we het beleid ten aanzien van de erfgoedlijnen. Na een nulmeting in 2013, en metingen in 2015 en 2017, zijn we nu bezig met de derde voortgangsmeting. Daarin brengen we door middel van deskresearch en interviews bijvoorbeeld de voortgang van projecten en het functioneren van de zogenaamde erfgoedtafels in beeld. De uitkomsten van de meting worden in november 2020 verwacht.

monitor leerplicht west-friesland
23-07-2020 - 09:35
foto schoolbord

In opdracht van de gemeente Hoorn zijn we onlangs gestart met de ontwikkeling van een Monitor Leerplicht voor de regio West-Friesland.

Deze Monitor, gebaseerd op een eerder door ons ontwikkeld dashboard voor RBL Holland Rijnland, visualiseert op een overzichtelijke manier beleids- en managementinformatie rond leerplicht, verzuim en voortijdig schoolverlaten. Met het instrument kunnen (interne) werkprocessen worden gemonitord en ondersteund.

Na de oplevering van de Monitor kan deze door de gemeente Hoorn zelf worden beheerd.

atlas plabeka online
29-06-2020 - 14:59
afbeelding atlas plabeka

Samen met Buck Consultants (https://www.bciglobal.nl/nl) hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan de monitoring van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Als onderdeel van deze monitoring hebben we een interactieve atlas ontwikkeld, te bezoeken via https://atlasplabeka.nl.

In deze atlas worden gegevens over bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde werkmilieus in kaartlagen gecombineerd met tal van andere bronnen. Zo maken we aan de hand van de BAG de ouderdom en het gebruik van panden inzichtelijk. Per werklocatie is, op basis van microdata van het CBS, de actuele leegstand berekend.
Het samenbrengen van al deze data leidt tot nieuwe informatie, die in de atlas op een gebruiksvriendelijke manier voor iedereen toegankelijk is gemaakt.