monitor erfgoedlijnen
10-11-2020 - 17:23
foto romeinse munten

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de Derde voortgangsmeting in het kader van de Monitor Erfgoedlijnen Zuid-Holland. De rapportage is gemaakt aan de hand van documentenanalyse, interviews en groepsgesprekken. In totaal hebben we 62 betrokkenen gesproken. In zeven bijlagen gaan we apart in op de situatie per erfgoedlijn. De hoofdtekst bevat de samengevatte bevindingen. De conceptrapportage is inmiddels verzonden naar de provincie.

relatie tussen cultureel erfgoed en vestigingsklimaat
05-11-2020 - 12:26
foto erfgoed

Naast een intrinsieke waarde heeft cultureel erfgoed ook een economische waarde. Zo wordt cultureel erfgoed bijvoorbeeld via toerisme en recreatieve herbestemming van monumenten economisch benut. Voor de provincie Zuid-Holland is nu verder de vraag of cultureel erfgoed ook bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en buitenlandse kenniswerkers. De provincie heeft behoefte aan inzicht in de manier waarop en mate waarin cultureel erfgoed daarin een rol speelt en heeft ons gevraagd een oriënterend onderzoek daarnaar te doen. We gaan hiermee op korte termijn aan de slag.

waarstaatjeprovincie.nl
25-08-2020 - 16:59
afbeelding waarstaatjeprovincie

De provincies Zuid-Holland en Flevoland hebben in 2014 het initiatief genomen tot het realiseren van de website waarstaatjeprovincie.nl. Op deze website wordt een dataset voor alle twaalf Nederlandse provincies bijeengebracht en op een zodanige manier gepresenteerd dat de provincies op eenvoudige wijze onderling kunnen worden vergeleken. Het doel van de website is tweeledig: de website beoogt bij te dragen aan een transparante overheid en is tegelijkertijd een instrument om te benchmarken. In mei 2015 is de website online gegaan.

Het opdrachtgeverschap van waarstaatjeprovincie.nl is onlangs overgedragen aan BIJ12. BIJ12 heeft Tympaan opdracht gegeven de dataset te actualiseren. Wij zijn daar voortvarend mee aan de slag gegaan en zullen de actualisatie volgens planning eind september hebben afgerond.

monitor wmo, participatiewet en jeugdwet Oegstgeest
18-08-2020 - 11:30
foto jeugd oegstgeest

In 2016 zijn we in de gemeente Oegstgeest gestart met een monitor. Jaarlijks voeren we een meting uit naar het gebruik van sociale en zorgvoorzieningen in de gemeente. Om het gebruik in perspectief te plaatsen, maken we steeds vergelijkingen met een viertal benchmarkgemeenten, te weten Castricum, Noordwijk, Ouder-Amstel en Voorschoten. Op dit moment voeren we de vijfde meting uit. We verwachten dat het rapport met bevindingen begin september klaar is.

monitor erfgoedlijnen
13-08-2020 - 16:03
foto amfoor

De provincie Zuid-Holland zet in op het beschermen, benutten en beleefbaar maken van erfgoed. Daarbij worden zeven zogenaamde erfgoedlijnen onderscheiden. Dit zijn cultuurhistorisch-ruimtelijke structuren, die kenmerkend zijn voor de identiteit van de provincie. In opdracht van het provinciaal bestuur monitoren we het beleid ten aanzien van de erfgoedlijnen. Na een nulmeting in 2013, en metingen in 2015 en 2017, zijn we nu bezig met de derde voortgangsmeting. Daarin brengen we door middel van deskresearch en interviews bijvoorbeeld de voortgang van projecten en het functioneren van de zogenaamde erfgoedtafels in beeld. De uitkomsten van de meting worden in november 2020 verwacht.