28 januari 2021

In de tweede helft van 2020 hebben we op verzoek van de provincie Zuid-Holland de derde voortgangsmeting van de Monitor Erfgoedlijnen Zuid-Holland uitgevoerd.

14 januari 2021

In het kader van de Monitor Wmo, Participatiewet en Jeugdwet hebben we recent voor de vijfde keer het sociale beleid van de gemeente Oegstgeest geëvalueerd. We hebben daarbij gebruikgemaakt van data van de gemeente zelf en data uit andere bronnen.

14 december 2020

De provincie Zuid-Holland wil herbestemming van leegstaande rijksmonumenten stimuleren. Daarvoor zet de provincie een breed instrumentarium in, waaronder een aanjaagteam. Doel van dit aanjaagteam is actief te interveniëren bij (langdurige) leegstandsprocessen van agrarische, industriële en religieuze rijksmonumenten.

10 november 2020

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de Derde voortgangsmeting in het kader van de Monitor Erfgoedlijnen Zuid-Holland. De rapportage is gemaakt aan de hand van documentenanalyse, interviews en groepsgesprekken. In totaal hebben we 62 betrokkenen gesproken. In zeven bijlagen gaan we apart in op de situatie per erfgoedlijn. De hoofdtekst bevat de samengevatte bevindingen.

5 november 2020

Naast een intrinsieke waarde heeft cultureel erfgoed ook een economische waarde. Zo wordt cultureel erfgoed bijvoorbeeld via toerisme en recreatieve herbestemming van monumenten economisch benut. Voor de provincie Zuid-Holland is nu verder de vraag of cultureel erfgoed ook bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en buitenlandse kenniswerkers.

25 augustus 2020

De provincies Zuid-Holland en Flevoland hebben in 2014 het initiatief genomen tot het realiseren van de website waarstaatjeprovincie.nl. Op deze website wordt een dataset voor alle twaalf Nederlandse provincies bijeengebracht en op een zodanige manier gepresenteerd dat de provincies op eenvoudige wijze onderling kunnen worden vergeleken.