monitor wmo, participatiewet en jeugdwet oegstgeest
14-01-2021 - 17:41
foto monitor oegstgeest

In het kader van de Monitor Wmo, Participatiewet en Jeugdwet hebben we recent voor de vijfde keer het sociale beleid van de gemeente Oegstgeest geëvalueerd. We hebben daarbij gebruikgemaakt van data van de gemeente zelf en data uit andere bronnen.

In de monitor maken we steeds vergelijkingen in de tijd, maar ook vergelijken we de resultaten van de gemeente Oegstgeest met die van een viertal benchmarkgemeenten met een vergelijkbare bevolkingsopbouw en dezelfde sociaaleconomische kenmerken. Op basis van de resultaten formuleren we signalen als input voor toekomstig beleid. De resultaten van de laatste evaluatie staan in dit rapport.

evaluatie aanjagen herbestemming rijksmonumenten
14-12-2020 - 15:20
foto leidse waag

De provincie Zuid-Holland wil herbestemming van leegstaande rijksmonumenten stimuleren. Daarvoor zet de provincie een breed instrumentarium in, waaronder een aanjaagteam. Doel van dit aanjaagteam is actief te interveniëren bij (langdurige) leegstandsprocessen van agrarische, industriële en religieuze rijksmonumenten.

Op verzoek van de provincie hebben wij een evaluatie uitgevoerd naar deze werkwijze. Daarbij is een vergelijking gemaakt met werkwijzen elders in het land om herbestemming te bevorderen. De resultaten staan in onderstaand rapport.

monitor erfgoedlijnen
10-11-2020 - 17:23
foto romeinse munten

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de Derde voortgangsmeting in het kader van de Monitor Erfgoedlijnen Zuid-Holland. De rapportage is gemaakt aan de hand van documentenanalyse, interviews en groepsgesprekken. In totaal hebben we 62 betrokkenen gesproken. In zeven bijlagen gaan we apart in op de situatie per erfgoedlijn. De hoofdtekst bevat de samengevatte bevindingen. De conceptrapportage is inmiddels verzonden naar de provincie.

relatie tussen cultureel erfgoed en vestigingsklimaat
05-11-2020 - 12:26
foto erfgoed

Naast een intrinsieke waarde heeft cultureel erfgoed ook een economische waarde. Zo wordt cultureel erfgoed bijvoorbeeld via toerisme en recreatieve herbestemming van monumenten economisch benut. Voor de provincie Zuid-Holland is nu verder de vraag of cultureel erfgoed ook bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en buitenlandse kenniswerkers. De provincie heeft behoefte aan inzicht in de manier waarop en mate waarin cultureel erfgoed daarin een rol speelt en heeft ons gevraagd een oriënterend onderzoek daarnaar te doen. We gaan hiermee op korte termijn aan de slag.

waarstaatjeprovincie.nl
25-08-2020 - 16:59
afbeelding waarstaatjeprovincie

De provincies Zuid-Holland en Flevoland hebben in 2014 het initiatief genomen tot het realiseren van de website waarstaatjeprovincie.nl. Op deze website wordt een dataset voor alle twaalf Nederlandse provincies bijeengebracht en op een zodanige manier gepresenteerd dat de provincies op eenvoudige wijze onderling kunnen worden vergeleken. Het doel van de website is tweeledig: de website beoogt bij te dragen aan een transparante overheid en is tegelijkertijd een instrument om te benchmarken. In mei 2015 is de website online gegaan.

Het opdrachtgeverschap van waarstaatjeprovincie.nl is onlangs overgedragen aan BIJ12. BIJ12 heeft Tympaan opdracht gegeven de dataset te actualiseren. Wij zijn daar voortvarend mee aan de slag gegaan en zullen de actualisatie volgens planning eind september hebben afgerond.