effecten coronacrisis op de arbeidsmarkt in Holland-Rijnland
14-06-2021 - 15:37
foto bij factsheet arbeidsmarkt

In 2019 hebben wij in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een digitale arbeidsmarktmonitor ontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat daarop steeds actuele gegevens te vinden zijn over onderwijs en arbeidsmarkt in de regio.

Onlangs hebben we in de monitor factsheets opgenomen over de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarktsituatie. We presenteren de gegevens op gemeenteniveau en maken uitsplitsingen naar leeftijd en naar opleidingsniveau. In de meeste figuren gebruiken we indexcijfers. De grafieken laten steeds zien hoeveel stijging of daling heeft plaatsgevonden ten opzichte van de basismaand januari 2019.

derde voortgangsmeting monitor erfgoedlijnen zuid-holland
28-01-2021 - 09:31
foto landgoed

In de tweede helft van 2020 hebben we op verzoek van de provincie Zuid-Holland de derde voortgangsmeting van de Monitor Erfgoedlijnen Zuid-Holland uitgevoerd.

Aan de hand van documentenanalyse, interviews en groepsgesprekken hebben we over de periode 2017-2019 per erfgoedlijn de stand van zaken van de uitvoering van projecten, de realisatie van de doelstellingen en het functioneren van de erfgoedtafels in beeld gebracht. In onderstaand rapport beschrijven we de stand van zaken in het algemeen en per erfgoedlijn afzonderlijk.

monitor wmo, participatiewet en jeugdwet oegstgeest
14-01-2021 - 17:41
foto monitor oegstgeest

In het kader van de Monitor Wmo, Participatiewet en Jeugdwet hebben we recent voor de vijfde keer het sociale beleid van de gemeente Oegstgeest geëvalueerd. We hebben daarbij gebruikgemaakt van data van de gemeente zelf en data uit andere bronnen.

In de monitor maken we steeds vergelijkingen in de tijd, maar ook vergelijken we de resultaten van de gemeente Oegstgeest met die van een viertal benchmarkgemeenten met een vergelijkbare bevolkingsopbouw en dezelfde sociaaleconomische kenmerken. Op basis van de resultaten formuleren we signalen als input voor toekomstig beleid. De resultaten van de laatste evaluatie staan in dit rapport.

evaluatie aanjagen herbestemming rijksmonumenten
14-12-2020 - 15:20
foto leidse waag

De provincie Zuid-Holland wil herbestemming van leegstaande rijksmonumenten stimuleren. Daarvoor zet de provincie een breed instrumentarium in, waaronder een aanjaagteam. Doel van dit aanjaagteam is actief te interveniëren bij (langdurige) leegstandsprocessen van agrarische, industriële en religieuze rijksmonumenten.

Op verzoek van de provincie hebben wij een evaluatie uitgevoerd naar deze werkwijze. Daarbij is een vergelijking gemaakt met werkwijzen elders in het land om herbestemming te bevorderen. De resultaten staan in onderstaand rapport.

monitor erfgoedlijnen
10-11-2020 - 17:23
foto romeinse munten

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de Derde voortgangsmeting in het kader van de Monitor Erfgoedlijnen Zuid-Holland. De rapportage is gemaakt aan de hand van documentenanalyse, interviews en groepsgesprekken. In totaal hebben we 62 betrokkenen gesproken. In zeven bijlagen gaan we apart in op de situatie per erfgoedlijn. De hoofdtekst bevat de samengevatte bevindingen. De conceptrapportage is inmiddels verzonden naar de provincie.